zoveel te zeggen
home blog thema's tips cursus training partners contact webwinkel

Contact

Bureau Edubooks & Training ontwikkelt en verkoopt educatieve middelen voor specifieke doelgroepen, onder andere voor senioren en mensen met een beperking. Ook in opdracht ontwerpen we spelmethodes, cursusboeken, illustraties, brochures, websites... Tevens voor educatief advies, workshops en trainingen.

Wilco de Schouwer
Bureau Edubooks en Training
Lievensweg 63
6562 XM Groesbeek
T: 024 - 3970366
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.edubooks.nl
 

U kunt in- en uitzoomen met de toetsen + en - en verplaatsen door te slepen in de kaart.

Route vanaf Nijmegen:

 1. Op N842/Nijmeegsebaan, provinciale weg naar Groesbeek
 2. Ga verder op Nieuweweg
 3. Sla rechtsaf bij Molenweg - 0,3 km
 4. Flauwe bocht naar links bij Cranenburgsestraat - 1,1 km
 5. Flauwe bocht naar rechts bij Hulsbroek - 1,0 km
 6. Neem op de rotonde de 2e afslag naar Nieuwe Drulseweg - 0,7 km
 7. Sla rechtsaf bij van de Veldeweg - 78 m
 8. Sla linksaf bij Lievensweg - 0,2 km
 9. Sla rechtsaf om op de Lievensweg te blijven - 69 m


De route vanaf de A73

 1. Op A73 , neem afslag Malden
 2. Op de Jan J Ludenlaan/N271 naar N844/Rijksweg bij stoplichten rechtdoor, richting Mook
 3. Na 3,7 km In Mook op de rotonde 3/4 rond (linksaf) dit is de Groesbeekseweg
 4. 4,5 km rechtdoor, weg buigt naar rechts
 5. Neem op de rotonde de 1ste afslag (rechtsaf) naar Herwendaalseweg
 6. Na 1300 meter op de rotonde de 3/4 rond (linksaf) naar Nieuwe Drulseweg
 7. Na 500 meter sla linksaf bij van de Veldeweg
 8. Na 78 meter sla linksaf bij Lievensweg
 9. Na 200 meter Sla rechtsaf om bij Lievensweg 63 te komen

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Bureau Edubooks & Training

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten die via een website, webwinkel of schriftelijk promotiemateriaal van Bureau Edubooks & Training worden gedaan. Deze voorwaarden zijn op elke website/webshop van Bureau Edubooks & Training te vinden en worden op verzoek toegezonden.

1.2 Wanneer de klant/koper een aanbieding accepteert of een bestelling doet, dan aanvaardt hij daarmee deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen en als zodanig getoond kunnen worden.


Artikel 2. Aanbod / overeenkomst

2.1 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Ze bezitten de eigenschappen die door Bureau Edubooks & Training in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en handelingkosten. Ze zijn exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of (aantoonbaar) schriftelijk overeengekomen.

3.2 Prijsverhogingen na totstandkoming van een order zijn niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.3 Betaling kan plaatsvinden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum waarop het bedrag op bankrekening van Bureau Edubooks & Training is binnengekomen.

3.4 Betaling dient te gebeuren binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld of (aantoonbaar) schriftelijk overeengekomen.

3.5 Indien de koper/klant niet op tijd betaalt, mag Bureau Edubooks & Training (de uitvoering van) de betreffende order en daarmee samenhangende overeenkomsten opschorten, dan wel ontbinden.

3.6 Indien een koper/klant de factuur niet binnen veertien (14) dagen heeft betaald, kan Bureau Edubooks & Training besluiten volgende orders te leveren op basis van vooruitbetaling.

3.7 Indien een koper/klant de factuur meerdere malen niet binnen de afgesproken tijdseenheid heeft betaald en de betaling ook na een herinnering steeds uitstelt, kan Bureau Edubooks & Training op basis van dit betalingsgedrag besluiten volgende orders weigeren.

3.8 Indien klant/koper vanuit een ander EU-land bestelt en btw in eigen land afdraagt, kan Bureau Edubooks & Training het btw 0-tarief hanteren. Dat is alléén mogelijk als klant/koper direct bij zijn bestelling hierom vraagt en het eigen (correcte) btw-nummer bij de bestelling noteert.


Artikel 4. De bestelling

4.1 Levering van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan naar aanleiding van een bestelling.

4.2 In geval van een vergissing zal Bureau Edubooks & Training de koper/klant hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat zal de koper/klant de goederen en bescheiden ter beschikking van Bureau Edubooks & Training houden. De koper/klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.


Artikel 5. De levering

5.1 Bureau Edubooks & Training zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bureau Edubooks & Training garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties.

5.2 Als plaats van levering geldt het woon- dan wel werkadres dat de klant/koper tijdens de bestelling aan Bureau Edubooks & Training kenbaar heeft gemaakt. Een postbusadres wordt niet als een bezorgadres geaccepteerd.

5.3 Indien het factuuradres anders is dan het afleveradres, dient de klant/koper dit tijdens de besttelling aan te geven. Indien dit niet is gebeurd en Bureau Edubooks & Training daardoor kosten moet maken, worden deze op de klant/koper verhaald.

5.4 De door Bureau Edubooks & Training opgegeven levertijden zijn slechts een richtlijn. Overschrijding van de gegeven leveringstermijn geeft de klant/koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.

5.5 Indien de bezorging van de bestelling niet binnen dertig (30) dagen, tenzij anders is overeengekomen, geschiedt, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant/koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant/koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

5.6 De dag van aflevering geldt als ingangsdatum voor de garantie.

5.7 Indien levering van een besteld product/dienst niet mogelijk blijkt te zijn, zal Bureau Edubooks & Training zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

5.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Bureau Edubooks & Training.

5.9 Bestelde producten en diensten kunnen standaard op een Nederlands en Belgisch adres afgeleverd worden. Bij levering aan andere landen dient de klant/koper de factuur vooraf te voldoen. Wanneer Bureau Edubooks & Training dit noodzakelijk acht worden de goederen voor transport verzekerd. De kosten hiervan worden in de factuur aangegeven en vooraf opverlegd met klant/koper.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de klant/koper, nadat deze de factuur volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op de koper/klant over.


Artikel 7. Reclame en aansprakelijkheid

7.1 De koper/klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper/klant Bureau Edubooks & Training daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bureau Edubooks & Training de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen dertig (30) dagen te restitueren.

7.3 Indien de koper/klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, geldt een zichttermijn van zeven (7) werkdagen na aflevering. De zichttermijn houdt in dat de koper/klant het recht heeft binnen zeven (7) werkdagen na levering de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking en absoluut onbeschadigd en zonder gebruikerssporen te retourneren. De koper/klant dient alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de verzending komen voor rekening van de koper/klant. Na ontvangst van de verzending, controle van de goederen en goedkeuring daarvan door Bureau Edubooks & Training, wordt binnen maximaal dertig (30) dagen het betaalde bedrag teruggestort.

7.4 De vastgestelde zichttermijn van zeven (7) werkdagen geldt niet voor maatwerkproducten.


Artikel 8. Geschillen

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Wanneer een geschil ontstaat, zal Bureau Edubooks & Training dit eerst ter beoordeling aan een onafhankelijke partij voorleggen (mediator) en diens uitspraak daarin respecteren.

8.3 Indien koper/klant de uitspraak van de onafhankelijke partij (mediator) niet respecteert, wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 9. Diversen

9.1 Bureau Edubooks & Training is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.2 Koper/klant kan de producten van Bureau Edubooks & Training ook kopen via andere leveranciers. Service en aansprakelijkheid lopen dan niet via Bureau Edubooks & Training maar via de leverancier waar koper/klant de producten heeft gekocht.

9.3 Voor de gevolgen van zet- en of spelfouten op de website of andere vormen van media kan Bureau Edubooks & Training geen aansprakelijkheid aanvaarden.

U bevindt zich hier: Home Contact